H5hotpot sẽ không chia sẻ thông tin người dùng với các tổ chức khác nếu không có sự cho phép của người dùng, ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Quy định này là cần thiết để giải quyết các thủ tục hành chính hoặc dịch vụ công theo yêu cầu của Người dùng.
  • Theo quy định pháp luật có liên quan, thông tin được cung cấp khi cần thiết vì lợi ích công cộng và sức khỏe cộng đồng.